Het mooiste plekje aan het Ijsselmeer

Check onze voorwaarden

Campingregels, reserveringsvoorwaarden, annuleringsfonds

Campingregels

1. Aankomende gasten parkeren voor de receptie (max. 30 min.) en melden zich bij de bedrijfsleiding, die bepaalt of zij als kampeerder worden toegelaten. Terreingesteldheid, bezettingsgraad, de indruk of men past bij de aanwezige gasten enz. zijn gehanteerde criteria. Honden zijn niet toegestaan. Uw aanwezigheid op Camping Hindeloopen – en alles wat daaruit voortvloeit – is op eigen risico. Voor vermissing en/of beschadiging van uw eigendommen aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
 
2. Uw kampeermiddel (caravan/camper) dient met een afvalwaterslang op de riolering te worden aangesloten, zodat het afvalwater op een correcte en milieuvriendelijke wijze wordt afgevoerd. Tentkampeerders gieten hun afvalwater in de beige put op de plaats.
 
3. Bezoekers/logés parkeren hun vervoermiddel op de parkeerplaats voor de receptie (max. 30 min.) en melden zich direct bij de bedrijfsleiding, die bepaalt of zij als bezoeker/logé worden toegelaten. Het kampeerterrein is niet openbaar toegankelijk. Ook voor bezoekers/logés geldt een verbod voor het meebrengen van honden.
 
4. Betaling geschiedt vooraf en/of bij aankomst, zonder restitutie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 
5. Op het kampeerterrein zijn de regels, aanduidingen enz. van de wegenverkeerswet van toepassing. Motorfietsen en bromfietsen/scooters met te veel lawaai worden niet toegelaten. Rij langzaam, dus stapvoets.
 
6. Het produceren van lawaai en/of luidruchtig samenzijn is te allen tijde verboden. Muziek is alleen bij het eigen kampeermiddel toegestaan en anderen mogen niet gedwongen zijn mee te luisteren. Vanaf zonsondergang is de aanwezigheid op speelplaatsen en sportterreinen – mede i.v.m. de veiligheid – niet toegestaan. Tussen 23.00 uur en 8.00 uur geldt nachtrust. Muziek dient dan uitgeschakeld te zijn, samenzijn mag niemand belasten en gemotoriseerd verkeer op het kampeerterrein is dan absoluut verboden.
 
7. Auto’s parkeert u op uw eigen plaats of op de aangegeven parkeerplaatsen op de plattegrond en niet op een vrije standplaats of op de standplaats van een ander. (Boot)trailers en/of aanhangers parkeert u op uw eigen plaats of tegen betaling op een door de bedrijfsleiding aangegeven (parkeer)plaats. Het opladen van elektrische en hybride auto's is op ons stroomnet niet toegestaan.
 
8. Het water op uw plaats is drinkwater en daarom niet bedoeld voor het wassen van auto’s, caravans e.d., het besproeien van tuintjes, vullen van zwembaden e.d.
 
9. Telefoonnummers van receptie, artsen, tandartsen, politie, nooddiensten enz. vindt u achter het raam van de receptie en in de Camping Hindeloopen App. Stel in geval van nood ook ons – telefonisch 0514-521452 of via bel 2 naast de deur van de receptie – op de hoogte, zodat wij hulp kunnen bieden en hulpdiensten naar de juiste plaats kunnen begeleiden.
 
10. Balspelen tussen caravans of tenten zijn niet toegestaan. Gebruik de hiervoor ingerichte sportvelden.
Het vliegen met drones wordt niet gewaardeerd door onze gasten (privacy). Daarom is het vliegen met drones boven de camping alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de bedrijfsleiding.
Open vuur is verboden. Barbecueën mag, maar uitsluitend met een BBQ op poten. Bij extreem droog weer kan een BBQ verbod worden ingesteld. Kinderen onder de 6 jaar gaan onder begeleiding van een volwassene naar de toiletten in de gebouwen.
 
11. Alle op ons terrein aanwezige personen dienen zich op verzoek onmiddellijk te identificeren en worden geacht op de hoogte te zijn van de geldende regels. Degene die de plaats geboekt heeft is ook medeverantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar gezins/groepsleden, bezoekers, logés enz. Een ieder dient de aanwijzingen van de bedrijfsleiding en/of haar vertegenwoordiger(s) terstond op te volgen.
 
12. Bij vertrek dient de plaats netjes te worden opgeruimd. Uw afval (huishoudelijk) deponeert u in de containers in het depot nabij de kinderboerderij. De verschillende containers zijn voor uw zakje huisvuil, glas, metaal en papier (let op het opschrift). Al het andere neemt u meer naar huis.
 
Tot slot: de bedrijfsleiding let op de naleving van de gestelde regels. Niet naleving hiervan kan, zonder restitutie van de betaalde verblijfskosten, verwijdering van ons terrein tot gevolg hebben. De bedrijfsleiding is gemachtigd op de gestelde regels uitzonderingen, aanvullingen, e.d. te maken en extra kosten in rekening te brengen, wanneer naar haar mening de situatie dat vereist.

Reserveringsvoorwaarden

 • U kunt online, via email en telefonisch (tijdens kantoortijden) een kampeerplaats, camperplaats en slaaphut reserveren. De chalets en outdoor living lodge kunt u uitsluitend via email of telefonisch (tijdens kantoortijden) reserveren.
 • Reserveren is mogelijk vanaf 21 jaar en ouder. Na ontvangst van uw reserveringsaanvraag ontvangt u een reserveringsbevestiging met de betalingsvoorwaarden. De reserveringskosten bedragen € 8,-- per boeking per plaats.
 • Betalingsvoorwaarden reservering kampeer-, camperplaats en slaaphut: (aan)betaling reservering max. € 120,-- binnen 7 dagen na reserveringsbevestiging, het restbedrag 14 dagen voor aankomst. Bij reserveren binnen 14 dagen voor aankomst, betaalt u het gehele bedrag bij aankomst.
 • Betalingsvoorwaarden reservering chalets & lodge: 50% van de totale boeking binnen 14 dagen na reserveringsbevestiging, het restbedrag 28 dagen voor aankomst. Bij reservering binnen 28 dagen voor aankomst 100%.
 • Wij behouden ons het recht voor aanvragen/reserveringen zonder opgave van redenen niet te accepteren c.q. in behandeling te nemen of u een andere plaats te geven dan uw wens. Dit geldt ook voor de chalets, lodge en slaaphutten.
 • Wij behouden ons het recht voor een reservering te annuleren, wanneer betalingen uitblijven c.q. niet aan de betalingsvoorwaarden wordt voldaan.
 • Reserveringen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan anderen.
 • Betalingen geschieden zonder restitutie. Sluit daarom met het oog op annulering een verzekering af. Ook kunt u deelnemen aan ons annuleringsfonds.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden, terroristische aanslagen, oorlogen, pandemieën of andere vormen van overmacht.
 • Pandemieën (COVID/coronavirus) en de gestelde maatregelen, reisadviezen e.d. zijn geen reden tot kosteloos annuleren. Men kan geen aanspraak maken op restitutie/voucher van de betaalde som. Ook biedt ons annuleringsfonds hiervoor geen dekking.
 • Bij het bevestigen van de reservering gaat u akkoord met deze voorwaarden, de campingregels en privacy verklaring, welke u vindt op onze website.

Annuleringsfonds

De verblijfkosten voor uw kampeer- camperplaats, slaaphut, chalet of lodge kunnen direct bij reservering worden verhoogd met 4% van de verblijfkosten voor het annuleringsfonds van Camping Hindeloopen. Het annuleringsfonds vrijwaart u tegen kosten van een annulering veroorzaakt door één van de volgende gebeurtenissen, mits gestaafd met officiële verklaringen (bv. brief huisarts):

 • bij overlijden, plotseling opgetreden ziekte of ongeval van een familielid in de eerste graad, de hoofdpersoon of één der deelnemers.
 • bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens overlijden van een familielid in de eerste graad, van de hoofdpersoon of één der deelnemers
 • bij vroegtijdig afbreken van de vakantie wegens brand, stormschade of blikseminslag aan huis of inboedel van de hoofdpersoon of één der deelnemers.
 • een bijzondere oproep voor militaire dienst, anders dan bij mobilisatie.
 • onvrijwillige werkloosheid van de hoofdpersoon.
 • het door de hoofdpersoon onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning, waarvan de huur ingaat in de periode van 30 dagen voor de aanvang van de huur tot en met de laatste dag van de huur van de vakantieaccommodatie.
 • noodgedwongen verhuizing van de hoofdpersoon door medische oorzaak, renovatie of verandering van werkkring.
 • het uitvallen van het door de hoofdpersoon voor de reis te gebruiken privé vervoermiddel door diefstal, brand, ontploffing of enig van buiten komend onheil binnen 30 dagen voor de voorgenomen aankomstdatum op de plaats van de vakantiebestemming.

Deelname aan het annuleringsfonds geschiedt direct bij boeking. Het annuleringsfonds loopt van de dag van deelname tot aan de dag van vertrek van Camping Hindeloopen. Annuleert u om één van bovenstaande redenen voor de dag van aankomst dan wordt 4% van de verblijfkosten en € 25,-- administratiekosten in rekening gebracht. Het reeds betaalde bedrag wordt terug betaald. In geval van vroegtijdig afbreken tijdens de vakantie om één van bovenstaande redenen, wordt naar rato van het aantal niet genoten vakantiedagen een percentage van de verblijfkosten terugbetaald. Onder naar rato vergoeding wordt verstaan een vergoeding in verhouding van het aantal niet genoten dagen tot het totaal aantal dagen van het verblijf.